STATUTEN

Hoofdstuk I. Rechtsvorm en naam – zetel – coöperatieve finaliteit, waarden, doel en voorwerpArtikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Haar naam is Het Groot Ongelijk.

De naam Het Groot Ongelijk moet samen met de woorden 'coöperatieve vennootschap' of de afkorting 'CV' in elke communicatie die uitgaat van de vennootschap, in om het even welke vorm, vermeld worden.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, websites en alle andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de coöperatieve vennootschap, moeten de volgende gegevens vermelden: naam van de vennootschap, de rechtsvorm (voluit of afgekort), adres van de zetel, ondernemingsnummer, het woord 'rechtspersonenregister' of 'RPR' en bevoegde rechtbank volgens de zetel, in voorkomend geval e-mailadres en website en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2. Zetel

De zetel van Het Groot Ongelijk is gelegen in het Vlaams Gewest. Deze zetel kan bij beslissing van de Raad van Bestuur op een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad worden gevestigd.

Artikel 3. Coöperatieve finaliteit en waarden

De coöperatieve finaliteit van Het Groot Ongelijk is door onderlinge samenwerking tussen alle vennoten, al dan niet gebruikers van de dienstverlening, bij te dragen tot een warme buurt. De coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de ICA zijn daarbij de leidraad: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de coöperatie werk van volgende principes:

 1. Vrijwillig en open lidmaatschap: de coöperatie staat open - zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie - voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel xxx voldoen en die haar missie, visie en waarden onderschrijven.
 2. Democratische controle door haar vennoten: bij de verdeling van de aandelen wordt er gestreefd naar een evenwichtige verdeling opdat geen enkele vennoot de meerderheid van de aandelen in zijn bezit kan hebben. In de Algemene Vergadering heeft elke vennoot één stem ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.
 3. Economische participatie: vennoten hebben een dubbele relatie met de coöperatie. Ze brengen niet alleen financiële middelen in, maar ze maken gebruik van de dienstenverlening van Het Groot Ongelijk en dragen er op die manier toe bij dat de coöperatie haar missie realiseert.
 4. Autonomie en onafhankelijkheid: de coöperatie is een zelfstandige organisatie die te allen tijde uitsluitend gecontroleerd wordt door haar vennoten. Indien de coöperatie akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, doet ze dat op een manier die de democratische controle door de vennoten en de autonomie van de coöperatie waarborgt.
 5. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes: de coöperatie brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt. Tevens wordt het coöperatieve karakter van de coöperatie via de gangbare communicatiekanalen verspreid.
 6. Samenwerking tussen coöperaties: bij het aangaan van commerciële relaties geeft de coöperatie de voorkeur aan coöperatieve partners. Tevens streeft ze er naar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale en nationale, structuren.
 7. Bijzondere aandacht voor de gemeenschap: de coöperatie draagt bij aan een duurzame maatschappelijke ontwikkeling van de lokale gemeenschap. Dit houdt in dat Het Groot Ongelijk rekening houdt met de sociale, ecologische en economische impact van goederen en diensten en er zich toe verbindt bij voorkeur de goederen en diensten die aangekocht, gebruikt of verhandeld worden op grond van duurzaamheid en ethiek binnen al die aspecten te beoordelen en /of aan te wenden.

Artikel 4. Doel

Het Groot Ongelijk heeft als voornaamste doelstelling aan de behoeften van haar vennoten en van betrokken derde partijen te voldoen en hun sociale activiteiten te ontwikkelen door het verwerven, opzetten en uitbaten van een lokaal in functie van socioculturele activiteiten van de vennoten en geïnteresseerden.

Artikel 5. Voorwerp

Om aan deze behoeften van haar aandeelhouders en derde betrokken partijen te voldoen zal Het Groot Ongelijk vooral, maar niet uitsluitend, volgende activiteiten uitoefenen:

 1. de werving van coöperatief kapitaal voor de verwerving, ontwikkeling en uitbating van een lokaal in functie van socioculturele activiteiten;
 2. het uitbaten van een horecazaak, het ter beschikking stellen van betaalbare gezonde voeding, de recuperatie van voedseloverschotten;
 3. het opzetten van een buurtwerking door middel van activiteiten en het aanbieden van ruimte aan de buurt waar samenkomsten gestimuleerd worden;
 4. productie en handel van eigen producten en kleinhandel in producten van derden
 5. de organisatie van socioculturele activiteiten waaronder, maar niet uitsluitend, optredens, tentoonstellingen, vergaderingen, ontmoetingen, lezingen;
 6. het aan derden ter beschikking stellen van een lokaal voor de organisatie van socioculturele activiteiten;
 7. de verspreiding, publicatie, uitgifte van diverse media en informatiedragers met betrekking tot de door haarzelf georganiseerde of gelieerde activiteiten en in het bijzonder maatschappelijk belangrijke thema’s als klimaat en migratie;
 8. het creëren van tewerkstellingskansen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze opsomming is niet limitatief. In het algemeen kan Het Groot Ongelijk alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Daartoe kan Het Groot Ongelijk samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen. Het Groot Ongelijk kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere van vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.

Artikel 6. Erkenningen

Wanneer Het Groot Ongelijk erkend is als coöperatie zoals bedoeld in art. 8:4 WVV, dan voegt ze aan haar benaming het woord 'erkend' toe, dit wordt afgekort als ‘erkende CV’.

Het Groot Ongelijk zal in haar statuten en in haar werking de voorwaarden van deze erkenning naleven. Zo zal ze onder meer jaarlijks inkomsten voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van huidige en potentiële vennoten of het grote publiek. De Raad van Bestuur zal jaarlijks verslag uitbrengen over de wijze waarop Het Groot Ongelijk toezicht heeft uitgeoefend op het naleven van de NRC-erkenningsvoorwaarden.

Hoofdstuk II. Inbrengen – aandelenArtikel 7. Inbrengen en aandelen

Elke vennoot doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft. Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volgestort. Het bedrag van de vergoeding voor de inbreng van één aandeel wordt jaarlijks op de Algemene Vergadering beslist, op voorstel van de Raad Van Bestuur.

De Raad van Bestuur is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen. Het aantal uit te geven aandelen in Het Groot Ongelijk is onbeperkt.

Artikel 8. Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van Het Groot Ongelijk zijn ze ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, met vruchtgebruik is bezwaard of indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de Raad van Bestuur de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 9. Overdragen, bijnemen en terugnemen van de aandelen

De aandelen zijn overdraagbaar tussen vennoten mits voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur. Overdracht aan een derde kan geldig tot stand komen indien deze derde vooraf of terzelfdertijd als vennoot aanvaard wordt door de Raad van Bestuur. Elke eventuele weigering moet door de Raad van Bestuur worden gemotiveerd.

Een vennoot kan steeds aandelen bijnemen, hij kan intekenen op bijkomende aandelen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij toetreding. Een vennoot kan ook aandelen terugnemen, dit is vrijwillig uittreden met een deel van de aandelen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij vrijwillige uittreding.

Hoofdstuk III. VennotenArtikel 10. Vennoten

Een vennoot is iedereen die vennoot werd bij de oprichting of die nadien aandelen heeft verworven. De Raad van Bestuur ziet er op toe dat het aantal vennoten op geen enkel moment wordt herleid tot minder dan drie, beslist over de toetreding van de vennoten en motiveert een eventuele weigering.

De hoedanigheidsvereisten om vennoot te worden, kunnen verder worden uitgewerkt in het intern reglement.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot gebeurt door de inschrijving in het aandelenregister, hun toetreding geldt vanaf de datum die vermeld wordt in dit register.

Artikel 11. Rechten en plichten van vennoten

Door toe te treden tot Het Groot Ongelijk wordt de vennoot mede-eigenaar van de coöperatie die hij democratisch controleert, zoals verder beschreven in deze statuten en in het intern reglement. Elke vennoot is slechts aansprakelijk tot het bedrag van zijn inbreng in Het Groot Ongelijk.

De vennoot verbindt er zich toe de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven. Vennoten dragen actief bij tot de realisatie van het doel, de coöperatieve finaliteit en het voorwerp van Het Groot Ongelijk.

Het Groot Ongelijk draagt er zorg voor dat alle vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

Verdere afspraken en modaliteiten kunnen in een intern reglement worden vastgelegd.

Artikel 12. Register van aandelen

Het Groot Ongelijk houdt op haar zetel een register van aandelen bij. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen. Vennoten kunnen inzage krijgen in dit register. Het register mag in elektronische vorm worden bijgehouden, op beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 13. Einde van het lidmaatschap

Een vennoot houdt op deel uit te maken van Het Groot Ongelijk als gevolg van zijn vrijwillige uittreding, zijn uittreding van rechtswege of zijn uitsluiting.

Artikel 13 a. Vrijwillige uittreding

Vennoten kunnen in principe ten vroegste drie jaar na hun toetreding vrijwillig uittreden. De Raad van Bestuur kan hier gemotiveerd van afwijken.

De Raad van Bestuur beslist over de uittredingen en kan ervoor kiezen om slechts gedeeltelijke uittredingen toe te staan. Eventuele weigeringen tot gehele of gedeeltelijke uittredingen worden gemotiveerd.

Deze vrijwillige uittreding heeft uitwerking op de dag van beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 13 b. Uittreding van rechtswege

Een vennoot treedt uit van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of ontbinding gepaard gaande met vereffening. Wanneer een vennoot niet langer voldoet aan de hoedanigheidsvoorwaarden om vennoot te worden, wordt dit beschouwd als een uittreding van rechtswege. De Raad van Bestuur stelt de betrokken vennoot hiervan op de hoogte.

Artikel 13 c. Uitsluiting van vennoten

Een vennoot kan enkel worden uitgesloten in de volgende gevallen:

 • indien deze handelingen verricht die manifest ingaan tegen de missie, de visie, de coöperatieve finaliteit of de doelstellingen van de coöperatie;
 • in geval van ernstige en blijvende onenigheid tussen de vennoten die elke samenwerking en elk normaal functioneren van de coöperatieve vennootschap onmogelijk maakt én op voorwaarde dat die onenigheid voornamelijk te wijten is aan de gedragingen van de vennoot waarvan de uitsluiting voorgesteld wordt.

De Raad van Bestuur is hiervoor bevoegd. De beslissing wordt genomen met een 3/4 meerderheid.

Wanneer de Raad van Bestuur een vennoot wil uitsluiten, moet hij dit in een gemotiveerd uitsluitingsverzoek aan deze vennoot bezorgen. Voor zover de vennoot aan Het Groot Ongelijk te kennen heeft gegeven dat hij per e-mail wil communiceren, kan het gemotiveerde verzoek tot uitsluiting per e-mail aan hem bezorgd worden, zo niet, per aangetekend schrijven. Dit verzoek nodigt de vennoot uit zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken binnen één maand nadat het uitsluitingsverzoek is verstuurd. Wanneer de vennoot hierbij vraagt om gehoord te worden, kan de Raad van Bestuur dit niet weigeren.

De Raad van Bestuur deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken vennoot en schrijft in het aandelenregister de uitsluiting in.

Artikel 14. Terugbetaling van aandelen: scheidingsaandeel

Zowel bij een terugneming van aandelen als bij het einde van het lidmaatschap heeft de vennoot recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt. In het geval van een uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of vereffening, zijn het de erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers die recht hebben op de uitkering van de waarde van de aandelen van de vennoot.

Voor iedereen is dit scheidingsaandeel gelijk aan de tegenwaarde van de aandelen zoals die bepaald werd op de laatste Algemene Vergadering die vooraf ging aan de uittreding. De waarde van de aandelen wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur voorgesteld aan de Algemene Vergadering die hierover beslist.

De Raad van Bestuur beslist over de uittredingen en kan ervoor kiezen om slechts gedeeltelijke uittredingen toe te staan.

Wanneer het scheidingsaandeel verschuldigd is, wordt het in principe één maand na de uitwerking van de uittreding uitbetaald. Het recht op betaling van het scheidingsaandeel wordt echter opgeschort, indien het scheidingsaandeel met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd, en dit tot wanneer uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Deze balans- en liquiditeitstest wordt verder omschreven in artikel xxx van deze statuten. Op dit opgeschorte bedrag is geen intrest verschuldigd.

Er zal geen enkele andere uitkering aan vennoten gebeuren, dan tot wanneer deze opgeschorte betalingen werden uitgevoerd.

Artikel 15. Rechten van de scheidende vennoten en van de eventuele rechtsopvolgers van de vennoten

De uitgesloten en uitgetreden vennoten of, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een vennoot, hun erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers, kunnen ten opzichte van Het Groot Ongelijk geen enkel ander recht laten gelden.

Zij kunnen in geen enkel geval de vereffening van Het Groot Ongelijk eisen, of de zegels laten leggen op het vermogen van Het Groot Ongelijk of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, interne reglementen, de jaarrekening en de beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Hoofdstuk IV. BestuurArtikel 16. Samenstelling Raad van Bestuur

Het Groot Ongelijk wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimaal drie en maximaal zeven bestuurders die een college vormen.

Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd. De mandaten hebben in principe een duurtijd van één jaar en verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit afloopt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De Algemene Vergadering mag een bestuurder te allen tijde en zonder motivatie met onmiddellijke ingang ontslaan. Een bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag de opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijs in vervanging kan worden voorzien.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 17. Werking van de Raad van BestuurArtikel 17 a. Bijeenroeping en leiding

De bestuurders kiezen onder de bestuurders een voorzitter en een secretaris. Deze functies zijn onverenigbaar. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door de jongste aanwezige bestuurder.

De Raad van Bestuur vergadert minstens vier (4) keer per jaar of vaker indien het belang van de coöperatie dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien de helft van de bestuurders daarom verzoekt. De Raad van Bestuur komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste één week vóór de vergadering.

Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet de Raad van Bestuur conform artikel 2:52 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimum duur van twaalf maanden te vrijwaren.
Artikel 17 b. Verloop van de vergadering

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen voor zover de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, ten vroegste na drie dagen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders.

Een bestuurder mag schriftelijk (dit is per mail, brief of elk ander gelijkaardig middel) aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan slechts één bestuurder andere vertegenwoordigen.

Artikel 17 c. Beslissingen

Beslissingen worden genomen bij consensus. Wordt geen consensus gevonden, dan wordt er beslist bij 2/3 (twee derde) meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 17 d. Belangenconflict

Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie van de Raad van Bestuur een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van Het Groot Ongelijk, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing. In het geval waarbij alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Wanneer de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de Raad van Bestuur ze uitvoeren.

In het verslag van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering wordt de informatie in verband met het belangenconflict en de onthouding van de bestuurder(s) voor deze beslissing opgenomen, beschrijven ze de vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing voor Het Groot Ongelijk en verantwoorden ze het genomen besluit.

Artikel 17 e. Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van het Bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door de voorzitter. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 18. Openvallen bestuursmandaat

Komt er een plaats van bestuurder vrij, dan mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger coöpteren. Deze coöptatie moet aan de eerstvolgende Algemene Vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt, tenzij de Algemene Vergadering hier anders over beslist.

Wanneer de Algemene Vergadering deze coöptatie niet bevestigt, dan eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de Raad van Bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 19. Bevoegdheden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van Het Groot Ongelijk te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet, de statuten of het intern reglement wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt Het Groot Ongelijk ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen waarvan er minstens een de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder, dan wel de directeur is.

Artikel 20. Delegeren van (een deel van) de bevoegdheden
Artikel 20 a. Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van Het Groot Ongelijk wat dat dagelijks bestuur betreft, aan één of meer personen overdragen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur. Wanneer deze persoon lid is van de Raad van Bestuur draagt hij de titel 'gedelegeerd bestuurder', is hij geen bestuurslid, dan draagt hij de titel 'directeur'.

Het dagelijks bestuur gaat over de volgende handelingen en beslissingen:

 • die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatie;
 • die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

Artikel 20 b. Bijzondere delegaties

De Raad van Bestuur kan via een bijzondere delegatie aan een lasthebber naar zijn keuze bevoegdheden delegeren voor bepaalde taken of opdrachten. Binnen de perken van deze bijzondere delegatie wordt Het Groot Ongelijk tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de lasthebber.

Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.

Artikel 21. Controle

Eén of meer commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar, controleren Het Groot Ongelijk in zoverre dit wettelijk vereist is of als de Algemene Vergadering daartoe beslist.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Elke vennoot kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. Dit laatste gebeurt op kosten van Het Groot Ongelijk wanneer zij ten gevolge van een rechterlijke beslissing verplicht wordt deze kosten te dragen of wanneer de accountant werd aangesteld met toestemming van Het Groot Ongelijk. In alle andere gevallen worden de kosten van de externe accountant gedragen door de vennoot.

Hoofdstuk V. Algemene vergaderingArtikel 22. Samenstelling en bevoegdheid

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Ze bezit de bevoegdheden die de wet, deze statuten en het intern reglement haar toekennen. De Algemene Vergadering beraadslaagt over de strategie en het algemeen beleid van Het Groot Ongelijk en over alle andere zaken die in het belang van Het Groot Ongelijk zijn.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen en voor zij die tegenstemmen.

Artikel 23. Oproeping

De Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de Algemene Vergadering bijeen en bepalen haar agenda. De bijeenroeping gebeurt via e-mail, via de website of via elk ander gelijkaardig middel, met de agenda, met de verslagen die horen bij de te behandelen onderwerpen en met opgave van de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst.

De Raad van Bestuur is verplicht de Algemene Vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer vennoten die 10% van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

De Algemene Vergadering komt zo vaak samen als het belang van Het Groot Ongelijk dit vereist en minstens eenmaal per jaar, binnen de zes maanden na het verstrijken van het boekjaar.

Artikel 24. Verloop van de Algemene Vergadering

De voorzitter van de Raad van Bestuur zit de Algemene Vergadering voor. Indien deze afwezig of verlet is, neemt de jongste bestuurder deze taak over. De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn. De vergadering wijst indien nodig onder de aanwezige vennoten een stemopnemer aan.

De leden van de Raad van Bestuur geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De bestuurders kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Artikel 25. Volmachten en stemrechten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot laten vertegenwoordigen. Elke vennoot kan slechts houder zijn van maximaal één volmacht.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Elke vennoot heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Artikel 26. Beslissingen

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige vennoten. In principe beslist de vergadering bij gewone meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld.
Deze gewonemeerderheidsregel geldt voor alle beslissingen, behalve voor wijzigingen aan de statuten of het intern reglement.

Artikel 27. Wijzigingen aan de statuten of het intern reglement

Indien wordt voorgesteld de coöperatieve finaliteit, de waarden, het doel of het voorwerp van Het Groot Ongelijk, zoals beschreven in de artikelen 3, 4 of 5 van deze statuten, te wijzigen, verantwoordt de Raad van Bestuur de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag. Dit verslag wordt aan de vennoten ter beschikking gesteld volgens de oproepingsformaliteiten beschreven in artikel xxx van deze statuten. Indien dit verslag ontbreekt, is de beslissing van de Algemene Vergadering nietig.

De Algemene Vergadering beslist over het invoeren of het wijzigen van het intern reglement of over elke andere statutenwijziging (andere dan een wijziging aan de artikelen 3, 4 of 5), wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste 3/4 van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen. Onthoudingen worden niet meegeteld.

Hoofdstuk VI. Bestemming van het resultaat – uitkeringen aan vennotenArtikel 28. Boekjaar

Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december. Uitzonderlijk begint het eerste boekjaar op de dag van oprichting en eindigt het op 31 december van het daaropvolgende jaar.

Artikel 29. Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur overeenkomstig de wettelijke toepasselijke bepalingen, het jaarverslag op dat aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd. Samen met alle andere verslagen en inlichtingen die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorschrijft, of die worden voorgeschreven door het intern reglement, wordt dit jaarverslag vijftien kalenderdagen voor de Algemene Vergadering ter beschikking gelegd van de vennoten op de zetel van de coöperatie.

Het jaarverslag bestaat uit de volgende documenten:

 • De jaarrekening die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze toelichting wordt uitgebreid met informatie over het aantal vennoten die Het Groot Ongelijk hebben verlaten en het aantal betrokken aandelen, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken tot uittreding en de reden daarvoor.
 • Een lijst met het aantal geplaatste aandelen en de gedane stortingen.

Artikel 30. Resultaatsverdeling

Op voorstel van de Raad van Bestuur spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de verdeling van het resultaat, over de uitkeringen en over de bestemming van de winst. De Algemene Vergadering kan hierbij beslissen een dividend uit te keren, evenwel:

 • na bepaling van een bedrag dat in de werking van Het Groot Ongelijk wordt geïnvesteerd en
 • voor zover het toegekende percentage maximaal datgene is dat is vastgesteld in art. 8:5, § 1, 2° WVV, toegepast op het door de vennoten werkelijk gestorte bedrag op de

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld en voor zover er met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest geen enkele uitkering aan een vennoot werd opgeschort, of indien er met toepassing van deze balans- en liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd.

Artikel 31. Balans- en liquiditeitstestArtikel 31 a. Balanstest

Indien het nettoactief van Het Groot Ongelijk negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden, mag er geen enkele uitkering gebeuren. Indien Het Groot Ongelijk beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het nettoactief is het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling en wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of op grond van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat en zijn beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Artikel 31 b. Liquiditeitstest

Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering op basis van de balanstest heeft slechts uitwerking nadat de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat Het Groot Ongelijk, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van de Raad van Bestuur wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. Wanneer er een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Hoofdstuk VII: Ontbinding – slotafrekeningArtikel 32. Ontbinding

De ontbinding van Het Groot Ongelijk kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de Algemene Vergadering volgens de regels die voor wijziging aan de statuten zijn gesteld.

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

Artikel 33. Slotafrekening

Na aanzuivering van het passief van Het Groot Ongelijk zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de vennoten overeenkomstig artikel xxx van deze statuten. In geval het vermogen van Het Groot Ongelijk echter ontoereikend is om de vennoten uit te betalen, geschiedt de betaling pro rata, al naar gelang hun inbreng.

Indien er na deze uitbetaling nog vermogen overblijft, dan zal de Algemene Vergadering dit vermogen een bestemming gegeven die zo nauw mogelijk aansluit bij de coöperatieve finaliteit en het voorwerp van Het Groot Ongelijk.

Hoofdstuk VIII: Diverse bepalingenArtikel 34. Intern reglement

Alle regelingen in het belang van Het Groot Ongelijk, die niet of slechts beperkt zijn uitgewerkt in de wet of in de statuten, kunnen worden uitgewerkt in een intern reglement. Dit intern reglement kan bijkomende en aanvullende bepalingen bevatten over de rechten van de vennoten en de werking van de coöperatie, met inbegrip van materies waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een statutaire bepaling vereist en die raken aan de rechten van de vennoten, de bevoegdheid van de organen of de organisatie en de werkwijze van de Algemene Vergadering.

Dit intern reglement wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, zoals beschreven in artikel xxx van deze statuten.

Artikel 35. Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.